Slektstre for familien Hebæk

Hebæk gård

Hebæk var opprinnelig en vikingbosetning som ble opprettholdt med ett bruk pr. gård gjennom senmiddelalder. Navnet har blitt skrevet på mange ulike måter: ca 1400: Hebbek, 1557: Hebech, 1578: Hebeck, 1723: Heebech, 1747: Hebekk. Nå skrives stedsnavnet Hebekk, gården Hebæk.

Hebæk gård var i middelalderen kirkegods, den største delen eid av Hallvardskirken, en liten del av Mariakirken. Fra 1537 var gården krongods, dvs den ble innlemmet i Kristian III's eie.

I 1557 var Hebech nevnt i Lensregnsakpet for Akershus: Aslag Hebech skyldte 1/2 daler på gården. I Skattematrikkelen for 1647 Skyldte Peder Hebech til lagmannen 1 schippund og 1 fr. malt med byksel og 1/2 pund mel til Povel Trane. Dette ble taksert ved skatt. Omkring 1660 kom gården i privat eie.

I 1723 var avlingen 12 tønner havre og 24 lass høy. Besetningen var: 3 hester, 14 storfe og 11 sauer.

I 1726 ble det holdt auksjon over kronens gods. Den delen som hadde tilhørt Mariakirken ble solgt til oppsitteren Ole Tommesen Opsal for 60 rdl. Han giftet seg i sin tid med eieren på den andre gården, Anne Arnesdatter og Hebekk ble én gård. Den var én gård til 1747. Da selger Ole halvparten til sin eneste sønn av 1. ekteskap Thomas Olsen. Det vil si at det i 1747 var to like store gårder, Søndre og Nordre Hebekk.

Hebæk har hatt betydning i vår militære historie. Bygningen ble i 1814 rekvirert til feltlasarett ved svenskenes framrykking mot Glomma. 9.april 1940 flyttet overkommandoen ut til gården før de trakk seg tilbake til Askim (kampene ved Fossum bro).

Odds oldefar Anders Hansen

Anders Hansen ble født på Roås i Ski 28.11.1811. Han var sønn av Hans Olsen Nesset og Johanne Olsdatter.

I 1814 overtok faren hans, Hans Olsen Nesset, Hebæk søndre etter sin svigerfar.


Anders var aktivt med i politikken. I 1837 stilte han til valg i det første Herredsstyret for Ski. Ved valg på suppleanter fikk han 13 stemmer, ved valg på representanter 19.
 
I 1854 kjøpte han Hebæk gård av sin mor, Johanne Olsdatter.

I 1865 bodde Anders på gården sammen med en husholderske, to tjenere og to dagarbeidere pluss et lægdeslem. Hebæk gård var på den tiden en ganske stor gård, med fire hester, fjorten kyr, seks får og to griser. Det ble dyrket mest havre der.

Anders giftet seg med Maren Lovise Holmsdatter, 28.4.1870

I 1879 skyldte Anders 11 daler og 21 shilling i Norges Hypothekerbank. Han lånte da 8000 kroner til 4 3/4 % rente. Hvis han ikke klarte å innfri lånet, hadde banken rett til , etter en frist på 6 uker, å selge eiendommen på auksjon, uten "foregaaende Indkaldelse til Forligelse", og uten at det skulle tilkomme han eller etterfølgende eier noen løsningsrett. Gården ble overtatt av hans sønn Johan, hvilket vil si at lånet ble innfridd.

Anders og Maren fikk tre barn: Johan, født 4.2.1871, Marie, født 27.8.1873 og Holm, født 11.4.1876.

Anders Hansen døde 1.3.1882.

Odds oldemor Maren Lovise Homsdatter

Maren Lovise Holmsdatter ble født på Retvedt gård i Ski, 23.2.1838. Hun var datter av Holm Jørgensen og Christine Larsdatter.

Hun giftet seg 28.4.1870 med Anders Hansen som var 26 år eldre enn henne.

I 1882 døde Anders, og Maren overtok Hebæk søndre i skifte etter mannen for 48 000 rd. I 1886 hadde hun bruksretten over Hebæk søndre, bruk nr. 190 og deler av Hebæk nordre, bruk nr. 191 a og 192 a. På Hebæk søndre skyldte hun 14 mark og 45 øre, på nordre 9 mark og 51 øre. I 1884 søkte Maren om å få lån i Hypotekerbanken. Søknaden var på Hebæk, gård nr. 129, bruk nr. 1. Hennes skyld på gården var da 24 mark og 15 øre. Taksten på gården ble satt til 60 000 rd. Gården må ha vært ganske stor, med 3700 ar dyrket mark og 14 000 ar skog. De hadde 4 hester, 24 storfe og 6 ungfe. De to husmannsplassene som lå under gården ble leid ut for 100 kroner året og eierne bandt seg til arbeid på Hebæk. Husene var i god stand og assurert for 22 750 rd.
Maren leide også ut bekvemmeligheter til sommergjester.

I 1895 hadde sønnen Johan overtatt gården og i februar samme år flytter Maren til Myrer med sin yngste sønn Holm. Holm var ugift. Han var gårdbrukeren, Maren ernærte seg ved husarbeid. Hun var dessuten renteist.

Maren døde 21.4.1920.

Johan Andersen Hebæk

Johan Kristian Andersen ble født 4.2.1871 på gården Hebæk i Ski. Han var sønn av Anders Hansen og Maren Lovise Holmsdatter.

Johan Andersen vokste opp på Hebæk Søndre. Han lærte seg landbruksregnskap og forberedte seg på å overta gården. I 1892 ble han "paa Grund av Utjenstdygtighed fri for Udskrivning til Linien og Trænet i Fred", hvilket vil si at han slapp militærtjeneste. I 1895 overtok han Hebæk Søndre etter sin mor.  Året før hadde han latt oppføre en "Ladebygning med Stald". Han hadde forlovet seg og ønsket nok å utbedre gården før bryllupet.

11.1.1895 solgte Johan skogen sin for 25 kr. pr. tylvt. Han fikk 1000 kroner i forskudd. I mars mottok han de resterende 10 525.

22.1.1895 giftet han seg endelig med sin Camilla. Han hadde vært forelsket i henne i lang tid og nå har han fått ja.

I 1896 var Johan rodemester, dvs han var leder for gårdene i området. Han fikk i den forbindelse et brev fra lensmann Torstejn Kolbjørnsen angående dispensasjoner fra Vejloven. Johan måtte passe på at loven overholdes. Dette arbeidet tok han alvorlig og i februar 1897 innkalte han til dugnad: "Da veien er noget skak ved Halfstad, møter efternævnte veistykkehavere frem ved Halfstad for at faa rettet paa den ulempe Torsdag den 11te-2 klokken 4."

I 1900 bodde Johan midlertidig i Oslo, mens hustruen drev gården. På gården dyrket de korn og poteter, og de hadde kyr og høns. Det skulle vise seg at Johan fikk problemer med å få gården til å lønne seg. Han likte godt å spille på hester og var svak for det sterke. Regningene til spritdestillatører ble etterhvert uforholdsmessig store. Likeledes måtte alle de andre regningene ha vokst ham over hodet. Det sies også at han skyldte så mye i poker at han måtter selge gården. I en periode fra 1896 til 1904 ble det ikke skrevet ut mindre enn 19 vekselobligasjoner i hans navn, pålydende fra 200 til 1900 kroner. Kausjonister var for det meste familie som moren Maren, broren Holm og svoger Georg, men også naboer som Ole Opsand, Østby og Skiseng. I 1898 forsøkte han å rette opp økonomien ved å selge torvmyra si, dvs. han solgte Hebekkmosan. Det private Omsætningskontor sto for salget. I 1900 var formuen hans 26 000, inntektene 2130 og skatten 30 kroner og 70 øre. 

Med Johans omgang med spill og alkohol gikk det etterhvert galt. Han klarte ikke å innfri lån og måtte selge. I 1904 overtok Anton Haugteien Hebæk søndre. Johan kjøpte istedet gården Stønnerud (Stenerud) Nordre, bruk nr.1 i Kråkstad herred, Aas tinglag, av Sigurd Stengjerde for 17 000 kroner. Kjøpekontrakten ble underskrevet 22.10.1904, tinglyst 31.10.1904. Johan overtok heftelsene på gården og betalte resten kontant. Johan, Camilla og barna flyttet fra stedet som hadde vært i familiens eie siden 1726.

Det gikk ikke så bra for Johan å drive Stønnerud heller. 25.5.1908 ble gården lagt til utpantning og 29.8.1913 (tinglyst 10.9.) solgte han gården til Leonard Kure for 29 500 kroner, hvorav løsøre var verdt 4000. Løsøre besto bl. a. av en hingst, en del drainsrør og en del bord, samt avlingen.

Johan fikk i 1913 arbeid som gårdsbestyrer på Gjerdsrud. Familien bodde på husmannsplassen Gjerdsrudejet. Men heller ikke her klarer han å beholde jobben og i 1926 bodde han og Camilla på en liten plass i Østmarka som heter Dølerud. Storbonden endte opp på en husmannsplass. Som siste stopp før gamlehjemmet flyttet de til Langebraaten, et toetasjes hus som lå der hvor Grønnmo forbrenningsanlegg ligger nå. Johan endte sine dager på Økern aldershjem.

Dølerud

Dølerud er en liten plass i Østmarka i Oslo. Den ligger ensomt til langs blåmerket sti mellom Østmarkkappelet og Sandbakken. Den lille plassen er svært så idyllisk der den ligger på en fredet plass langt inne i skogen.

Men på den tiden da Johan og Camilla bodde her var livet langt fra idyllisk. Det var lang vei å gå for det aldrende ekteparet ned til bygda for å handle og det var tungvint å drive gården. 

Dølerud var tidligere en husmannsplass, først under Opsal, senere under gården Store Li på Klemetsrud til 1910. Da ble den solgt til Øvre Gjerdsrud. I 1971 kjøpte Oslo kommune plassen.

Johan Hebæk og Kamilla Colberg

Johan Andersen Hebæk giftet seg med Kamilla Valborg Elise Colberg (se Colberg-slekten) 22.1.1895. De fikk fire barn: Gunnar, Karsten, Ingeborg og Lorents.

Marie Andersdatter

 Marie Andersdatter ble født 27.8.1873. Hun var datter av Anders Hansen og Marie Lovise Holmsdatter.

Marie giftet seg med Georg Lorentz Colberg 29.1.1895 og ble således Camilla Colbergs  svigerinne.

I juni 1889 får Marie et brev fra Georg hvor han skriver et kjærlighetsdikt til henne slik han har lovet. Diktet lyder:
1. Hurtig suste Sankthansnattens bløte vinger
forlengst er endt dens munterhet og glans,
dog end et ekko av dens stemme klinger
så underbart i drømme for min sans.

2. All den rikdom denne dag meg brakte
det samles nu til liflig harmoni,
ti hver en fryd og sorg som sjelen smakte,
den går forklaret nu mitt blikk forbi.

Marie og Georg fikk sønnene Lorentz Anders Colberg, født 21.10.1897 og Eivind Colberg, født 11.5.1900.


Holm Anton Andersen Myrer

Holm Andersen ble født 11.4.1876.

Han giftet seg aldri og bodde sammen med sin mor hele livet, først på Hebæk, og 16.7.1894 kjøpte han Myrer og flyttet dit med sin mor. Broren Johan hadde overtatt Hebæk. 16.5.1905 selger han imidlertid Myrer pluss sin andel i Opsand skog. Han solgte Myrer med "paastaaende bygninger, disses mur- og nagelfaste indredninger og kakkelovn for en kjøbesum av 19.000,-." Han hadde mye gjeld på gården. lånet i Hypothekerbanken var på 6200, han skyldte bl.a. fru Faare 4.765. Kjøperen Arnt Hansen betalte bare 2.300,- kontant.

Gunnar Andreas Hebæk

Gunnar ble født på Hebæk 19.6.1897. Han er sønn av Johan Hebæk og Kamilla Colberg.

Han gikk på Bjerke folkeskole i Kraakstad. Han var en flittig og flink gutt som gikk ut med hovedkarakter Meget godt. Da han ble konfirmert bodde han på  Retvedt. Kanskje var han tjenestegutt der, eller han bodde hos slektninger?

Gunnar flyttet tidlig inn til Oslo. Han fikk bo hos enken Josefine Johannesdatter, nabokona fra Kraakstad. Etterhvert skulle han gifte seg med hennes datter, Else.

Else Paulsen Grydeland og Gunnar Andreas Hebæk giftet seg på juleaften 1916, Gunnar bare 19 år gammel.

Da svigermoren døde året etter at Gunnar og Else giftet seg, kjøpte de ut Elses søsken og ble eiere av Opplandsgata 13. Gunnar hadde på den tiden sin egen hest og arbeidet som vognmann. Senere tok han sertifikat og fikk jobb som sjåfør.

Else og Gunnar fikk to sønner, Georg, født 27.6.1917 og Erik, født 2.6.1920

Karsten Brynjulf Hebæk

Karsten ble født på gården Hebæk i Ski 22.5.1900. han er sønn av Johan Hebæk og Kamilla Colberg.

Karsten fikk ikke ha sin oppvekst på Hebæk som faren og moren hadde ønsket. Da han var fire år, måtte faren selge gården. Familien flyttet til Stønnerud, senere til Gjersrud gård hvor faren var bestyrer.

Karsten gikk på Klemetsrud skole. Femten år gammel ble han konfirmert i Nordstrand kirke.

Det var nok ikke lett for Johan og Kamilla å forsørge tre barn på Johans inntekt som gårdsbestyrer på Gjersrud. Så da Karsten var konfirmert ble han regnet som voksen og måtte søke seg tjeneste. Som 17-åring bodde han og jobbet en tid i Sverige. 

Karsten var hele livet en arbeidets mann. Han var aldri borte fra jobben, aldri syk. Hver dag syklet han avgårde, vinter som sommer. Firmaet Paus og Paus hadde all grunn til å være fornøyd med sin medhjelper. Men det var nok gårdsarbeid som sto hans hjerte nærmest, og nesten hver ferie var han hos sin datter og svigersønn, Grete og Torgeir, på Kvelde utenfor Larvik. Der var han til god hjelp. Han arbeidet aldri fort, men veldig jevnt, uten pauser. I løpet av en arbeidsdag fikk han alltid gjort mer enn alle andre.

Karsten var hva man ville kalle en god kristen. Han leste sin bibel hver dag. Store deler av den kunne han utenat. Karsten og Nina var medlem av pinsemenigheten Filadelfia. Men Karsten følte seg trukket mot menigheten Maran Ata hvor Åge Samuelsen var leder. Han var med i denne meningheten noen år, uten at Nina ble med. Etter noen år var han tilbake i Filadelfia.

På sine siste dager ble Karsten glemsk og sløv. Det ble verre og verre for Nina å ha sin mann boende hjemme. Til slutt var hun så bundet at hun ikke en gang kunne gå i butikken uten at ett eller annet skjedde med Karsten. Det var ingen annen utvei, Karsten måtte på sykehjem. Han flyttet til Stovner sykehjem hvor han endte sine dager. Han sovnet stille inn 2. april 1984.

Karsten Brynjulf Hebæk og Junine Marie Mørch-Jenssen

Karsten Brynjulf Hebæk giftet seg med Junine Marie Mørch-Jenssen (se Mørch-Jenssenslekten). De fikk fem barn: Jan, Åse, Grete, Per og Odd.

Ingeborg Aslaug Hebæk

Ingeborg ble født 6.6.1903 på Hebæk gård i Ski. Hun er datter av Johan Hebæk og Kamilla Colberg.

Hun gikk på barneskole på Klemetsrud og middelsskole på Akers kommunale middelsskole.

Ingeborg giftet seg med Ludvig Holstad og fikk en datter Inger-Johanne Holstad.

Lorents Martin Hebæk

Lorents ble født 11.2.1906 på Stønnerud gård i Ski. Han er sønn av Johan Hebæk og Kamilla Colberg.

Det vites ikke mye om Lorents. Dette var en gutt man ikke snakket om i familien. Det blir sagt at han tok livet av seg rett etter krigen, 1945, 46... Det sies at han druknet seg i et tjern like ved Dølerud.

Jan Georg Hebæk

Jan er sønn av Karsten og Nina Hebæk.

Jan ble født 9.11.1939. Han har vært gift med Grethe Kristiansen.

Jan har to barn: Vidar, født 9.10.1964 og Lise, født 15.3.1966

Åse Marie Hebæk

Åse var datter av Karsten og Nina Hebæk.

Åse ble født 25.6.1941. Hun ble gift med Helge Husom i 1966.

Åse og Helge har to sønner, Harald, født 1.11.1966 og Arne, født 6.12.1972

Åse døde 14.3.2006.

Grete Camilla Hebæk

Grete var datter av Karsten og Nina Hebæk.

Grete ble født 19.9.1942. Hun ble gift med Torgeir Evensen i 1963. De ble senere skilt.

Grete og Torgeir har fire barn: Lillian, født 6.2.1964, Even, født i 1965, Nina, født i 1966 og Tor Kristian, født i 1971.

Grete døde 15.5.2003.

Per Johan Hebæk

Per er sønn av Karsten og Nina Hebæk.

Per ble født 7.11.1943. Han ble gift med Ester Snekkevåg 24.6.1967.

Per og Ester har to barn: Knut, født 6.11.1967 og Mona, født 2.4.1971.

Odd Carsten Hebæk

Odd er sønn av Karsten og Nina Hebæk.

Odd ble født 19.3.1945. Han ble gift med Marit Vik 1.4.1967 i Hasle kirke.

Odd og Marit har to sønner: Petter, født 20.10.1967 og Thomas, født 3.6.1972.

Kommentarer

19.03.2017 15:05

Knut Falla / Ski Historielag

Fin gjennomgang og redegjørelse

11.02.2015 14:01

Iancu Maria Elisabetha

I Luv The Hebenks <333

08.02.2013 10:43

Batman

I am Batman

11.01.2013 13:58

Halvard Indrebø Gjønnæss

Hvorfor er ikke jeg her!?!? Er ikke jeg like viktig som alle Hebækene?!?!

11.01.2013 16:22

Marit Hebæk

Jeg vet ikke hvem du er. Kanskje du kan fortelle meg det? Det er jo ingen fullstendig slektshistorie jeg har her. Men hvis noen mangler så skal de jo med.

11.01.2013 13:46

Magnus Hebæk

epost adressen min er : magnus2604@osloskolen.no

11.01.2013 09:16

Magnus Hebæk

Hvor er Magnus Hebæk?!?! Han et sønn av Knut Hebæk.

11.01.2013 09:51

Marit Hebæk

Ja, det kan du si. Forfedrene har nok vært viktigst, men hvis du gir meg e-post adressen din du få tilgang til slektstreet vårt. Der er både du og Håvard.

02.12.2010 10:31

Gunnar Sigve Aurdal

Hei! Dette var moro å finne for en slektsgransker! Kona mi er i slekt med dere gjennom Kolberg, nærmere bestemt Camillas halvsøster Nanna (min kones oldemor).

02.12.2010 22:00

Marit Hebæk

Så fint å høre fra deg. Vil gjerne få vite mer om din kones familie. Kan du ikke sende meg en e-post så kan vi utveksle kunnskap om familien Colberg.